Yogesh Kumar Gautam, IIT, Kharagpur

Yogesh Kumar Gautam, IIT, Kharagpur